„Живот в истина”

Jump to English

Представяне на книгата на Вацлав Хавел „Властта на безвластните“ в нов превод.

Преиздаването на есето на Вацлав Хавел със специалено написан за българските читатели предговор от Михаел Жантовски – директор на библиотеката на Вацлав Хавел, е съвместна инициатива на Софийски дискусионен форум и издателство Black Flamingo. 

Автор на превода – Мартин Младенов, редактор – Георги Илиев, графично оформление – Калина Сертева.

„Живот в истина” е съвместно събитие, на Софийски дискусионен форум и издателство Black Flamingo, което ще се проведе на 27 ноември 2017 г. в София. Това е шестото поредно събитие на Софийски дискусионен форум, на което за втори път домакин ще е Националната художествена академия.

Хавел – една от малкото личности, които могат да бъдат сравнени с Махатма Ганди, Мартин Лутър-Кинг и Нелсън Мандела по отношение на интелектуална сила, смелост и отпор срещу един антихуманен режим, олицетворяваше радикалната политическа промяна на Източна Европа. Хавел основава движението “Харта 77″ в знак на протест срещу арестуването на членове на рокгрупата “Пластик пийпъл ъв дъ юнивърс”.

През есентта на 78-ма година тогавашният дисидент Вацлава Хавел написа неповторимото си есе „Властта на безвластните” Без всякакво съмнение тази негова творба, обиколила света и публикувана за първи път далеч от родната му Чехословакия, повлия със сигурност на последвалите през годините до падането на Комунизма събития. Днес, преди четиридесет годишния юбилей от появата на есето, четейки и осмисляйки цялото това време и случващото ни се настояще, ние от Софийския дискусионен форум и нашите съмишленици от издателство Black Flamingo си даваме сметка за удивително актуалното звучене  на това произведение. Сякаш споделеното тогава от Хавел, е написано като рецепта за разрешаване на настоящите неспиращи изпитания за европейската цивилизация, сблъскваща се с тоталитарни амбиции, всекидневни хибридни манипулации, подхранващи чувството ни за липса на каквато и да е справедливост, поставящи под съмнение самите устои на демократическия свят, част от който сме и ние. Именно това негово нестихващо желание за отстояване на истината и същевременно неосъщественият до настоящия момент дебат за последствията от тоталитарния режим в собствената ни страна, както и днешното повсеместно чувство за липса на справедливост ни даде усещане, че есето на Хавел не е четено особено внимателно, което е и една от причините за твърде противоречивите, а и понякога странни интерпретации на същността и целите на източноевропейското (в частност на българското) „дисидентство”… ключов момент в есето “Властта на безвластните”, е свързан с бъдещето на демокрацията и властта на гражданите, въпрос, който все още чака своя отговор от политическото лидерство, което, уви, днес се оказа твърде далече от визията на Хавел за „живот в истина”.

Всичко казано до тук, както и неоспоримата липса на подобен тип лидери в световен мащаб ни даде повод и безусловно желание за предизвикването на този дебат, който да провокира в една естествена среда един наистина задълбочен прочит на казаното от Хавел, който да помогне на една общност за нов и по-ясен хоризонт, а на свикналите да живеят в лъжа, желание за промяна.

Къде: Галерия “Академия”, Национална художествена академия, София

Кога: 27.11.2017 г./понеделник/, 18,00ч.

Локация: Избрана е престижната среда на българската културна и артистична традиция на някогашното рисувателно училище, днес Национална художествена академия,  която продължава да бъде най-авторитетната българска институция за подготовка на професионални художници  в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията и историята и теорията на изкуството. Място с неповторим дух, запазило спомените за бурните обществени и културни събития в най-новата ни история.

Специален гост на събитието е г-н Томаш Шила – музикант (електрическо виолончело) свирил в легендарната рок-група The Plastic People of Universe, създадена през далечната 1968 г., която макар и новосформирана бързо става твърде популярна. Записите на групата са забранени, музикантите са преследвани от властта и осъдени на различни срокове затвор заради нонконформизма си и използването на дисидентска поезия от забранени автори в текстовете към музиката. Именно тези обстоятелства в началото на 1976 г., във връзка със защитата на рок-групата, стават причина за консолидация на противниците на комунистическата власт, започва подготовката за съставянето, подписването и разпространението на Харта ’77 и поставя начало на оформилото се след това движение на хартистите. Първия контакт на Томаш Шила с ъндърграунда е Павла Немцова, дъщеря на известната дисидентка Дана Немцова, която е един от основните носители на духа на ъдърграунда в Чехия. Чрез тях Томаш открива и кръчмата на „Кламовка“, която посещават хора като Мейла Хлавса, Яхим Топол, Александър Вондра, Филип Топол и така впоследствие става част и от Пластик Пийпъл, като впоследствие записва музика към пиесата на Вацлав Хавел „Изкушение“.

Тема: Предложена на гостите на събитието е темата за идеологията на авторитарните общества, която опростява и подменя живота, а така създава и системата на „живот в лъжа”. В резултат на последователно агресивно „зомбиране“ на хората, хората възприемат този начин на живот като единствено възможен.

„Не е нужно да приеме лъжата. Достатъчно е, че е приел живота с нея и в нея. Вече с това всъщност човекът утвърждава системата, дава и съдържание, прави я, става ситемата – заключава Хавел. – Типично за същността на пост-тоталитарната система е, че засмуква във властовата структура всеки човек, обаче не за да се реализира той в нея, своята човешка идентичност, а за да бъде тя отречена в името на „идентичността на системата“, тоест човекът да стане носител на нейния автоматизъм, слуга на нейната самоцелност, да участва в отговорността за нея и да бъде въвлечен в нея и оплетен в нея, както Фауст е оплетен от Мефистофел. Но не само това: да превърне своята оплетеност в обществена норма и да упражнява натиск върху своите съграждани. Но не само това: да заживее в своята оплетеност, да се идентифицира с нея като с нещо естествено и неизбежно, и да може впоследствие – сам за себе си – да припознае евентуалната неоплетеност като ненормалност, като нахалство, като атака срещу него самия, като „самоотлъчване от обществото“. Завличайки така всички във властовата си структура, пост-тоталитарната система прави от тях инструменти на взаимния тоталитаризъм, на въпросното „автототалититарно“ общество”.

Събитието ще се развие в две основни части, както следва: Първа част – представяне на книгата от издателя, преводача и художника на корицата и Втора част – отворена дискусия с нашите специални гости г-н Томаш Шила, г-жа Мария Спирова, проф. Евелина Келбечева и аудиторията в залата. В края на събитието Ви предлагаме на чаша вино или пиво да продължим да дискутираме и обсъдим как разчитаме в съвременен контекст  и световен аспект написаното от Вацлав Хавел.

Програмата с начален час на събитието и представяне на гостите можете да прочетете тук.

Очакваме ви!

English

facebook-icon-long4

“Living in Truth!”

Presentation of Václav Havel’s book “The Power of the Powerless“ in a new translation.

The re-publishing of Václav Havel’s essay with a preface specially written for the Bulgarian readers by Michael Žantovský a director of Václav Havel’s library, is a joint initiative of Sofia Discussion Forum and “Black Flamingo” publishing house.

Translator – Martin Mladenov, editor – Georgi Iliev, graphic design – Kalina Serteva

“Living in Truth” is a joint event of Sofia Discussion Forum and Black Flamingo publishing house, which will take place on 27 November 2017 in Sofia, Bulgaria. This is the sixth sequential Sofia Discussion Forum event, which will be hosted by the National Academy of Arts for the second time.

Havel – one of the few personalities, who can be compared to Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., and Nelson Mandela in terms of intellectual capacity, courage, and resistance against an antihuman regime – epitomized the radical political change of Eastern Europe. Havel established the “Charter 77” movement as a sign of protest against the arrest of members of “The Plastic People of the Universe” rock band.

In the autumn of 1978, the then dissident Václav Havel wrote his remarkable essay “The Power of the Powerless”. Without a doubt, this work of his, which went around the world and was published for the first time away from his native Czechoslovakia, surely influenced the events that followed during the years till the fall of communism. Today, on the threshold of the 40th anniversary of the origination of the essay, as we are reading and considering this entire period and the present that is happening to us, we, the people from Sofia Discussion Forum and our associates from Black Flamingo publishing house, realize the astonishingly topical tone of this work. As if what was shared by Havel then, was written down as a prescription for finding a solution for the current incessant trials faced by the European civilization, which clashes with totalitarian ambitions, daily hybrid manipulations feeding our sense of lack of any justice, questioning the very foundations of the democratic world that we, too, are part of. It is exactly this persistent desire of his to stand up for truth, and at the same time the pending debate on the consequences of the totalitarian regime in our own country, as well as the present ubiquitous sense of lack of justice, that has inclined us to think that Václav Havel’s essay has not been read too carefully, which is one of the reasons for the too contradictory and sometimes even strange interpretations of the essence and the objectives of the Eastern European (and the Bulgarian in particular) “dissidence”… One of the highlights in “The Power of the Powerless” essay refers to the future of democracy and the power of citizens – an issue that is still waiting to be addressed by the political leadership, which, alas, nowadays turns out to be too distant from Havel’s perspective of “living in truth”.

All that has been said so far, as well as the indisputable lack of such type of leaders worldwide, served as an occasion and stirred our unconditional desire to urge this debate, which is expected to provoke in a natural atmosphere a really profound insight into Havel’s words, which will help a community find a new and clearer horizon, and those who are used to living in a lie will be inspired by a desire for a change

Where: “Academia” Gallery, National Academy of Arts, Sofia

When: 27 November 2017 /Monday/, 18:00 hrs.

Venue: We have chosen the prestigious setting of the Bulgarian cultural and artistic tradition of the onetime drawing school, the present-day National Academy of Arts, which keeps being the most authoritative Bulgarian institution preparing professional artists in the field of fine and applied arts, design, conservation and restoration, history and theory of art. A place having a unique spirit, which has kept the memories of the turbulent social and cultural events in our most recent history.

Special guest of the event is Mr. Tomáš Schilla – a musician (electric cello), who played in the legendary rock band “The Plastic People of the Universe”, formed in the distant 1968. Despite the fact that the band was newly established, it quickly became quite popular. The band’s records were banned, the musicians were persecuted by the authorities and were sentenced to various terms of imprisonment because of their nonconformism and the employment of dissident poetry by banned authors in the lyrics for their music. These particular circumstances in the beginning of 1976, in relation to the defense of the “Plastic People” rock band, brought about the consolidation of the opponents of the communist power, the preparation for composing, signing, and disseminating Charter 77 started, and that launched the movement of the Chartists, which shaped subsequently. Tomáš Schilla’s first contact with the underground was with Pavla Němcová, a daughter of the famous dissident Dana Němcová, who is among the main epitomes of the spirit of the underground in the Czech Republic. Through them, Tomáš also discovered the Klamovka pub, which was frequented by people like “Mejla” Hlavsa, Jahim Topol, Alexandr Vondra, and Filip Topol, thus he subsequently became a member of the “Plastic People”. Later on he recorded music for Václav Havel’s play “Temptation”.

Subject: We are suggesting to the guests of the event the topic of the authoritarian societies’ ideology, which simplifies and replaces life, thus creating the system of “living in a lie”. As a result of a consistent aggressive turning of the people into zombies, people start perceiving this way of life as the only possible one.

“He does not have to accept the lie. The fact that he has accepted to live with it and in it is enough. Man actually already consolidates the system by that, gives it substance, makes it, becomes the system – Havel concludes. – What is typical of the essence of the post-totalitarian system is that it sucks every person into the power structure, however, it does not do it so that a person accomplishes himself into his human identity – it does it so that his human identity is renounced in the name of “the system’s identity”, i.e. man becomes a carrier of its automatism, and a servant of its existence for its own sake, he takes part in the responsibility for it, he gets involved and entangled in it, the way Faust is entangled by Mephistopheles. Moreover, he can turn his entanglement into a social norm and exert pressure upon his fellow citizens. Apart from that, he can start living in his entanglement, identifying with it as if it is something natural and inevitable, so that subsequently he can – for himself – recognize the possible non-entanglement as an abnormality, as impudence, as an attack against himself, as a “self-ostracizing from society“. By dragging this way everyone into its power structure, the post-totalitarian system turns them into tools of the mutual totalitarianism, of the “auto-totalitarian“ society in question.”

The event will take place in two main sections, as follows: Part One – presentation of the book by the publisher, the translator, and the designer of the book cover; and Part Two – an open discussion with our special guests Mr. Tomáš Schilla, Mrs. Mariya Spirova, Prof. Evelina Kelbecheva and the audience in the hall. In the end of the event we suggest we continue debating and discussing – over a glass of wine, or a mug of beer – the various interpretations of V. Havel’s writings in a contemporary context and a global aspect.

You can read the program, with the starting hour of the event, and the introduction of the guests here.

We are expecting you!

Video: Part 1, Part 2, Part 3

Фотографии: Сергей Антонов и Владислав Христов | Photos by Sergey Antonov and Vladislav Hristov

 

Запис от събитието: Асен Генов | A recording from the event by Asen Genov