About us

Jump to English

11391750_1448950505405125_2911576680153588644_n

„Софийски дискусионен форум” е инициатива, създадена през 2015 г., с основатели и съмишленици – независими личности, чийто интереси и цели са осветяването на истината за миналото на посттоталитарните общества и споделянето на идеи за бъдещето им. Проблемите, развитието и необходимите реформи след края на тоталитарната власт са основна тема на събитията, провокирани от инициативата.

Въпросите в Образованието, Върховенството на правото, Културата, Отношението към природата и Опазването на историческото и културно наследство, останали без отговор или манипулирани в съвременния свят, са точно тези, които форумът днес споделя и дебатира.

Софийски дискусионен форум е свободно пространство. То се населява от решителни и силни съмишленици. Форумът дава възможност такива личности да се намерят и да разговарят в името на истината и просперитета на обществата, в които живеят.

И да! Разговорът трябва да надхвърли националните граници, но и границите на собствените ни страхове и дребнотемия. Темите, които избираме, са предизвикателство за смели и независими хора!

„Мисленето трябва да отиде далеч отвъд националните граници. Много е важно да говорим, да не преставаме да говорим и да изваждаме на повърхността различни доказателства, като запознаваме младите хора и посредством медиите за всичко свързано с годините на тоталитаризма. Да обменяме идеи за бъдещето помежду си. Да създадем една нова демократична субкултура.”

Монсеньор Томаш Халик

English

facebook-icon-long4

“Sofia Discussion Forum” is an initiative, founded in 2015 whose founders and adherents are independent persons interested in and aiming at disclosing the truth about the post totalitarian societies’ past and the sharing of ideas regarding their future. The problems, the development, and the necessary reforms following the end of totalitarian regimes are the main topic of the events provoked by the initiative.

The issues concerning Education, The rule of lawСulture, Environmental Awareness, Preservation of the historical and cultural heritages, which have remained pending, or have been manipulated in the contemporary world, are exactly the ones shared and debated by the forum nowadays.

Sofia Discussion Forum is a free space. It is inhabited by resolute and strong people sharing identical views. The forum provides that rostrum to such persons, so that they find each other there and converse in the name of the truth and the prosperity of the societies they live in.

And yes! The conversation should go beyond not only the national borders, but also the borders of our own fears and petty concerns. The topics we choose are a challenge addressed to brave and independent people!

“Thinking has to reach far beyond national frontiers. It is very important that we talk, that we do not stop talking and surfacing various proofs, by acquainting young people – through the media, too – with everything that is connected with the years of totalitarianism. That we exchange with each other ideas about the future. That we create a new democratic subculture.”

Monseigneur Tomáš Halík

Партньори

Основни партньори |
Main Partners

KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLAMaleeva ClubНационална Художествена АкадемияSave Koral_Logo_ENG-001

Партньори | Partners

Приятели | Friends

<

p style=”text-align:center;font-size:13px;line-height:2.5em;”>Васил Гюров ‖ Ради Минчев ‖ Петко Горанов ‖ Мария Кавлакова ‖ Милена Зимбилева
Марта Георгиева ‖ Мария Ачкова ‖ Христо Гончев ‖ Петър Славов ‖ Иван Велков
Корман Исмаилов ‖ Гроздан Караджов ‖ Мартин Заимов ‖ Тихомира Методиева – Тихич
Владо Руменов ‖ Емил Димитров ‖ Марин Мерков ‖ Юлия Берберян ‖ Иво Божков
Георги Илиев ‖  Мария Илиева ‖ Галя Дзанато ‖ Калина Сертева
Жюстин Томс ‖ Мануела Малеева ‖ Калина Николова
Константин Павлов – Комитата ‖ Цветелина – Ина Сърбинска ‖ Асен Генов
Чавдар Жиров – Чарли ‖ Емо Джасим ‖ Камен Алепиев ‖ Елена Ненкова ‖ Сирма Мишева
Кирил Чуканов ‖ Христо Анастасов ‖ Кирил Кадийски ‖ Фани Аронова ‖ Богдан Глишев
Емил Мачиков ‖ Вяра Юрукова ‖ Даниела Стоянова ‖ Деян Василев ‖ Радан Кънев
Васил Величков ‖ Борис Станимиров ‖ Иво Стоименов – Дългия
Ирен Филева ‖ Васил Върбанов ‖ Никола Стойнов ‖ Борис Илиев ‖ Виктор Пиш ‖ Бебо Халваджиян
Господари на ефира ‖ Виктор Лилов ‖ Светослав Малинов ‖ Светослав Риболов ‖ Влади Владимиров ‖ Владислав Христов ‖ Дончо Бораджиев ‖ Красимир Проданов

facebook-icon-long4

Advertisements