The Initiative

Инициативата

Jump to English

Съоснователи

12650785_10208152528468326_3112626413945084981_nМартин Младенов. Роден в София, обществена личност с интерес към процесите на развитието на посткомунистическите общества. Развива своята дейност в Чехия и България. Възпитаник на VCHT Praha Ръководител в множество проекти с голямо обществено значение в България и Чехия, с инженерна и инфраструктурна насоченост като представител за България и ръководител. Ръководител в културната част на посещения на междуправителствено ниво Чехия – България, организатор на значими проекти в културната сфера, театрални и музикални фестивали. Лични творчески изяви, роман, стихосбирки и поредица изложби, фотографии и др.


375988_2306363378767_996898413_nПетър Стойнов. Роден в София, инженер – геолог. Част от екипа на множество инженерни инфраструктурни проекти с обществено значение в България. Личност с гражданска ангажираност. Остър застъпник на радикалната законова декомунизация като правдив начин за справяне с проблемите на тоталитаризма и наследството му. Съинициатор и активист на общност “Културно наследство, архитектура и памет”, съмишленик в гражданската инициатива “Правосъдие за всеки” и други неформални организации с обществена насоченост.


Мирослава Петрова. Родена в София, възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и факултета по славянски филологии. Характер със силна обществена ангажираност. Съавтор на независимата гражданска инициатива „Обещай, че ще гласуваш!”. Съмишленик в обществените каузи „Да запазим Корал!”, Иницитива “Правосъдие за всеки ” и др. Управлява проекти в сферата на  архитектурата и строителството, културната и обществена сфера.


12274328_10206677898519995_82451974043019598_nМанол Глишев (член до януари 2016). Роден в София. Възпитаник на Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, журналист на свободна практика, преводач и поет.

English

facebook-icon-long4

Co-founders

12650785_10208152528468326_3112626413945084981_nMartin Mladenov. He was born in Sofia, Bulgaria. He is a public figure interested in the processes of the postcommunist societies’ development. He performs his activity in the Czech Republic and Bulgaria. Mr. Mladenov is a graduate of VCHT Praha. He is a manager of numerous engineering and infrastructural projects of great social importance in Bulgaria and in the Czech Republic, as a representative of Bulgaria and a manager. Mr. Mladenov was in charge of the cultural aspects of visits on intergovernmental level between the Czech Republic and Bulgaria. He organized significant projects in the cultural field, theatrical and music festivals. He has made some personal creative contributions – he has written a novel and books of poetry, he has made a sequence of exhibitions, he is a photographer, etc.


375988_2306363378767_996898413_nPeter Stoynov. He was born in Sofia, Bulgaria. He is an engineering geologist. He participates in the teams of multiple engineering infrastructural projects having a public significance in Bulgaria. He is a person with a civic engagement. He is a keen advocate of the radical legal decommunization as a just way of dealing with the problems of totalitarianism and its heritage. A co-initiator and activist of the “Cultural Heritage, Architecture, and Memory” society, an adherent of the civil initiative “Justice for Everyone”, and other informal organizations having a public purpose.


Miroslava Petrova. Born in Sofia, Bulgaria. She graduated from the Slavic Philologies Department of “St. Kliment Ohridski” Sofia University. A character with a strong civic engagement. She is a co-author of the independent civil initiative “Promise You Will Vote!”. She is an adherent of the social causes “Save Koral”, the “Justice for Everyone” initiative, etc. She manages projects in the field of architecture and construction, the cultural and social spheres.


12274328_10206677898519995_82451974043019598_nManol Glishev (a member till January 2016). Born in Sofia, Bulgaria. He graduated from the History Department of “St. Kliment Ohridski” Sofia University. He is a free-lance journalist, a translator, and a poet.