Foundation

Jump to English

SDF-Fondation_logo (1)-1

Както и досега, форумът се стреми вместо само сцена или арена, да бъде свободно пространство със собствен стил и дух. Място, в което различните теми и тези се представят професионално и обективно, за да се търсят и намират добрите примери за наистина прагматични, интелигентни, съвременни решения. 

В Софийски дискусионен форум обичаме да говорим за въображението и знанието, за изкуствата и културните им връзки, за многопластовата градска среда и архитектура, за отношението към природата и пазителите ѝ. 

Ние вярваме, че форумът е етична среда за общуване и синергия. Търсим и представяме личности, вдъхновители и визионери, които работят като нас, не за рутинния битов компромис, а в полза на реалния осъзнат и преживян консенсус.

Борд на учредителите

52608772_382058159250626_1418400648717664256_nВасил Гюров е музикант, артист и активист, завършил култовата Софийска математическа гимназия. Едно от най-силните имена в българския ъндерграунд, той е част от това поколение музиканти, които доведоха промяната в България в края на 80-те. Не само с музиката си, но и с цялостната си философия, Васо е една от личностите, вдъхновител на ценностите на цяло едно поколение – бунтари. Символ на субкултурното историческо сборище „Кравай“, Васо е свалян нееднократно от сцената още от първия Софийски рок фестивал 87, в който участва с групата “Кале” която създава с приятелите си, музиканите Димитър Воев и Кирил Манчев. От тогава до днес Васил Гюров и група Ревю, създадена през 1988, са част от обичаната музикална сцена в България и различни международни фестивали. През 2011 г. прави кино проекти, като продуцент и режисьор. Автор е на филмова музика. В края на 2016-та, заедно с Ревю, издават третия си албум „РевЮлюция“, а през 2017 г. Васил Гюров завършва Богословие в СУ „Св.Климент Охридски“. Васо участва в ‘404 те дни на протест в България през 2013 г. и е активист на поредица каузи, вдъхновили нова вълна гражданско общество и солидарност през последните години. Едно от лицата на “Да запазим Корал”, “Софийски дискусионен форум” и “Правосъдие за всеки”. Съосновател е на фондация Софийски дискусионен форум.


54432590_345441952984893_3136976931119955968_nПетър Стойнов е инженер – геолог. Част от екипа на множество инженерни инфраструктурни проекти с обществено значение в България. Силно провокиращ и остър в позициите, личност с висока гражданска ангажираност. Застъпник на законовата радикална декомунизация с цел справяне с наследството на тоталитаризма в България. Поддръжник и активист в общност “Културно наследство, архитектура и памет” и екологичната кауза “Да запазим Корал“ – последният непокътнат див плаж в България – на юг от Бургас. Съорганизатор и съмишленик в множество проекти свързани с развитието на гражданското общество и в областта на изкуствата и културата. По негова идея през 2017г. в България е преиздадено с актуален превод световно известното есе на чешкия дисидент, президент и мислител, Вацлав Хавел, „Властта на безвластните“, последвано от поредица събития в тази връзка. През 2014 е съосновател на инициативата “Софийски дискусионен форум”, организатор на поредица знакови граждански събития. Съосновател е и на фондация “Софийски дискусионен форум”.


54800046_760223377693166_2724283264633143296_nИван Велков е икономист, учи и се дипломира в Столичния университет по икономика и бизнес в Пекин. Хон. преподавател в Университета за национално и световно стопанство в София и медиатор, вписан в регистъра на Министерство на правосъдието. Иван Велков е член на управителните органи на няколко  професионални и неправителствени организации: Българска стопанска камара, FIABCI България, Асоциация А.Г. Арт проект и Център за разрешаване на спорове. Бивш президент на Национално сдружение Недвижими имоти, в момента в Националния съвет на NREA. Председател на фондация “Интерактивна България” и на Българската фасилити мениджмънт асоциация. Заместник-председател на управителният съвет на фондация „Софийски дискусионен форум” и на Столичния общински съвет (изборна длъжност).

English

facebook-icon-long4

SDF-Fondation_logo (1)-1We have established the “Sofia Discussion Forum” Foundation with a will to protect and develop the resources and the priorities of the existing civil initiative, and to come even closer to the good criteria for community, environment, and platform.

By tradition, the forum has been striving to be not only a stage or an arena, but also a free space having its own style and spirit. A place where the various topics and opinions could be presented in a professional and unbiased manner, with the purpose of seeking and finding the good examples of truly pragmatic, intelligent, contemporary decisions.

We, at Sofia Discussion Forum, like talking about imagination and knowledge, about arts and their cultural context, about the multilayered urban environment and architecture, about the attitude to nature and its protectors.

We believe that the forum is an ethical milieu for communication and synergy. We seek and present personalities, inspirers, and visionaries, who are working – like we do – not for the routine everyday compromise, but in favour of the real consensus we have personally experienced and become aware of.

Board

52608772_382058159250626_1418400648717664256_nVasil Gyurov (Vaso) is a musician, artist, and activist with a mathematical background. One of the most powerful names in the Bulgarian underground, he belongs to the generation of musicians who helped bring about the regime change in Bulgaria in the late 1980s. Through both music and philosophy, Vaso is one of the personalities who inspired the values of a whole generation of rebels. As a subcultural icon, Vaso has been told to get off the stage multiple times, ever since the first Sofia Rock Festival in 1987 where he played with his band Kale, but he is yet to comply. He created the band together with his friends – the musicians Dimitar Voev and Kiril ManchevVaso and the band Review (established in 1988) have been a fixture of the beloved music scene in Bulgaria and various international festivals. He has tried his hand as a film producer and director. He has also written a film scoreIn the end of 2016, together with the band Review, Vaso released a third album – “Reviewlution. In 2017 Vasil Gyurov enrolled in a theology course at Sofia University. Vaso took part in the 404 days of anti-corruption protest in Bulgaria in 2013. He is an activist for a number of inspiring causes. He supports Save Koral, Sofia Discussion Forum, and Justice for Everyone. He is co-founder of the Sofia Discussion Forum foundation.


54432590_345441952984893_3136976931119955968_nPeter Stoynov is an engineering geologist who has worked on a number of projects of public significance in Bulgaria. Well known for his provocative stances, he is an advocate of the radical removal of vestigial Communist power networks from state institutions, a way of processing the heritage of totalitarianism in Bulgaria. A supporter and an activist in the Cultural Heritage, Architecture & Remembrance Society, he is a key figure the Save Koral environmental movement aiming to preserve the last wild beach in Bulgaria from development. A co-initiator and a supporter of multiple civil society, arts and culture projects, he spearheaded the publishing of a contemporary translation of Václav Havel’s emblematic essay The Power of the Powerless, which was followed by a series of public events. In 2014 Peter Stoynov became a co-founder of the Sofia Discussion Forum and organized a series of signature civil society events.


54800046_760223377693166_2724283264633143296_nIvan Velkov is an economist. He graduated from the Capital University of Economics and Business in Beijing, China. He worked part-time lecturer at the University of National and World Economy in Sofia, and is a registered mediator. Ivan Velkov is a board member of several professional and non-governmental organizations — the Bulgarian Chamber of Commerce, FIABCI Bulgaria, A. G. Art Project Association, and the Centre for Dispute Resolution. He is a former president of the National Real Estate Association, and а member of the National Council of NREAVelkov serves as a chairman of Interactive Bulgaria Foundation and the Bulgarian Facility Management Association. He is a deputy chair of the board at Sofia Discussion Forum. He also serves as deputy chair of the Sofia Municipal Council (an elected position).