Наследството на тоталитаризма. Проблеми и развитие на обществото след края на комунизма

Jump to English

  • „ Наследство на тоталитаризма. Проблеми и развитие на обществото след края на комунизма“ – хотел Радисън, гр.София 26.01.2015г.;

Наследството на тоталитаризма. Проблеми и развитие на обществото след края на комунизмае еднодневно конферентно събитие, което ще се проведе на 26 януари 2015 г. в София, в Radisson Blu Grand Hotel, Sofia. Негова цел е да събере заедно изтъкнати академични и политически фигури от Германия, Чехия и България, като създаде усещането за общност, базирано на твърде различния опит на трите страни при справянето с наследството на тоталитаризма в посткомунистическото общество. Чрез форума, независимата инициатива „Софийски дискусионен форум” цели да представи един актуален, глобален поглед върху проблемите и принципите за успешно развитие в обществено – политически, икономически и социален аспект в страните, преминали през комунистическия период. Основание за това има в наличието на трайни рецидиви на комунистическото наследство в България, засягащи все още тежко различни области на развитието ѝ. Необходим е свеж и ефективен начин за разглеждане и въздействие върху проблемите до напълно справяне с посткомунистическата проблематика. Аудиторията на събитието е избрана сред уважавани водещи личности с активна позиция по темите на форума сред представителите на обществените, културните, политическите среди и медии.

Предложени на вниманието на аудиторията са темите: дипломация, сигурност, процеси на декомунизация, исторически поглед.

English

facebook-icon-long4

  • “The Heritage of Totalitarianism. Problems and Development of the Society after the End of Communism” – “Radisson” Hotel, Sofia city, 26 January 2015

“The Heritage of Totalitarianism. Problems and Development of the Society after the End of Communism” is a one-day conference event, which will take place on 26 January 2015, at the Radisson Blu Grand Hotel, Sofia, Bulgaria. Its goal is to bring together prominent academic and political figures from Germany, the Czech Republic, and Bulgaria by creating the sense of togetherness based on the quite different experience of the three countries in the handling of the heritage of totalitarianism in the postcommunist society. Through the forum, the independent initiative “Sofia Discussion Forum” aims to present a contemporary global view of the problems and the principles of successful development in social/political, economic, and social aspects in the countries, which have gone through the communist period. The grounds for that lie in the presence of long-lasting relapses of the communist heritage in Bulgaria, which still affect various fields of the development harshly. We need a fresh and effective way of reviewing and influencing the problems until we fully cope with the postcommunist range of problems. The audience of the event has been chosen among reputable outstanding figures having an active position on the topics of the forum, and among the representatives of the public, cultural, and political circles and media.

The audience’s attention will be focused on the following topics: diplomacy, security, processes of decommunization, and historical view.

Фотографии: Елена Ненкова, Тихомира Методиева – Тихич | Photo: Elena Nenkova, Tihomira “Tihich” Metodieva 

Запис от участието на Г-жа Румяна Коларова, Негово Превъзходителство г-н Павел Вацек, Г-н Карел Шварценберг, Г-н Соломон Паси, Г-н Светослав Малинов, на Г-н Николай Ненчев, Г-н Филип Димитров и Г-н Димитър Бечев | A recording from the participation of Mrs. Rumyana Kolarova, His Excellency Mr. Pavel Vacek, Mr. Karel Schwarzenberg, Mr. Solomon Pasi, Mr. Svetoslav Malinov, Mr. Nikolay Nenchev, Mr. Philip Dimitrov, and Mr. Dimitar Bechev:

Запис от участието на Г-н Ян Махачек, на Монсеньор Томаш Халик и на Г-жа Евелина Келбечева | A recording from the participation of Mr. Jan Mahaček, Monseigneur Tomáš Halík, and Mrs. Evelina Kelbecheva: