Многообразие, пристан, градска среда

Jump to English


Съвместно събитие на Софийски дискусионен форум и Фондация „Интерактивна България “с домакин Община Видин, естествено продължение на проект с независимата гражданска инициатива „Гражданска призма“, „Възраждането преди и сега“, стартирал през лятото на 2015 г. в гр. Перущица.

Принадлежността на страната и обществото ни към стара Европа е едновременно привилегия и дълг, които ни карат задълбочено да изучаваме и пазим деликатно с чувство за естетика, всичко което сме наследили като култура.  Наред с грижата за стария дух, трябва да надграждаме с мисъл към различните пластове, за да не пропускаме детайла, който почти винаги се явява мост между различните епохи, етноси и култури.

Пристанищата са естествено убежище, те са глътка въздух за всеки кораб, всеки моряк и култура, те са ново начало за много народи. Тъкмо поради тези причини избрахме град като Видин. Усещането за древност, пристан, традиции и многообразие привлякоха вниманието ни. Каним ви да го споделите на събитие-дискусия на Софийски дискусионен форум и да разговаряме за история, култура, природа, съвременна градска среда в независимо свободно пространство.

Тема :

Многообразие, пристан, градска среда“

Предложена на гостите на събитието е темата за опазването на старинното, новаторските идеи и съдбата на сградите емблеми, които изискват внимателен анализ и отдадено отношение. Имаме ли ги тук?  За да бъде върнат блясъка на подобно място трябва много внимание, когато наред с реставрациите се планират и нови акценти. Отношението към материалното и духовното имат нужда от промяна, заразяващата разруха трябва да бъде овладяна. 

В Софийски дискусионен форум обичаме да говорим за въображението и знанието, за изкуствата и културните им връзки, за многопластовата градска среда и архитектура, за отношението към природата и пазителите ѝ.

Днес у нас, обекти автентичен пласт архитектура, археология, култура и история на България и в Европа са заплашени от псевдореставрация или преднамерена разруха.  Множество „обекти под прицел” са не само носители на архитектурна и археологическа стойност, но и белези на идентичността ни, през събитията и личностите, с които се свързват. За важните маркери на градската среда, през която до голяма степен се определя и индивидуалната личност и обществото в една държава, ще дебатираме с изтъкнати специалисти в материята и обществени личности от България и извън страната с отношение към темата.

Къде: Конферентна зала в „Баба Вида“, Видин/дискусия/ ; Летен театър в крепостта „Баба Вида“ ; концерт на Симфониета Видин; поезия с Емануил Видински и Петър Чухов и тяхната група Par Avion и участие на група Ревю.

Кога: 20.09.2019г. от 13,30 ч. посещение на изба в с. Боровица;

21.09.2019г. от 9,30 ч. до 15,00 ч. конферентно събитие с открита дискусия и от 19,30 ч. концерт на Симфониета Видин, поезия и концерт с Емануил Видински и Петър Чухов с тяхната група Par Avion и концерт на група Ревю.

Локация:

Историческа емблема на града е Крепостта “Баба Вида”. Паметник на културата с национално значение, тя е единствената средновековна крепост в българските земи, запазена в цялостен архитектурен обем, с някои модификации през османската епоха. Издигната върху архитектурните останки на антична Бонония – една от възловите крепости по римския лимес, “Баба Вида” продължила да функционира и през ранновизантийската епоха (V – началото на VІІ в.), преизградена през втората половина на ІХ в. като българска крепост. До края на ХІV в. в нея са съчетани функциите на едно от най-значителните отбранителни съоръжения с тези на господарски дом (замък), обитаван от управителите й, които са били в родови и политически връзки с българския царски двор от ІХ-Х в. до падането на страната ни под османско владичество. Известни са имената на много от тях – таркан Глад и неговият потомък Охтум; руският княз и български деспот Яков Светослав; деспот Шишман, основател на царската фамилия на Шишмановци и двамата му синове – Михаил и Белаур, първият от които става български цар под името Михаил ІІІ Шишман Асен (1323 – 1330); неговите четирима синове – Иван Стефан,  деспот Михаил, Шишман и Людовико, от които първите двама – изявили се на политическата сцена; Иван Срацимир, син на цар Иван Александър (1331-1371) и негов съцар за определен период, сетне самостоятелен владетел, последен български цар със столица Видин до падането на страната под османска власт през 1396 г.; наследилият го като управител на областта на Видин в началото на турското владичество негов син Константин, който заедно с братовчед си Фружин организирал първото антитурско въстание на българите от Търновското и Бдинското царство през 1408 г. През османската епоха най-значителен владетел на града бил Осман Пазвантооглу, родом от Видин, в еничарско семейство. Той се откъснал от султанската власт като независим през 1793-1807 г.

Тази история на “Баба Вида” е установена възоснова на известните ни писмени извори и на археологическите и архитектурни проучвания.

Избрана е автентичната среда и естествения декор  на  крепост „Баба Вида“, уникален културно-исторически белег на Видин.  Крепостта е използван от много кинематографисти за заснемане на филмови сцени. В днешно време има устроена театрална сцена и музейна фото експозиция.

Европа е доказала, че е най-доброто място за съчетаване на различни епохи, традиции и култури, поради тази причина наред с наши специалисти сме поканили хора с отношение по темата от различни краища на континента.

Специални гости:

Специален гост на събитието е арх. Даниел Дюше – Франция

Събитието ще се развие в два последователни панела с две открити дискусии

  • I панел – Древност, съвремие и бъдеще – Опазване и развитие на историческия град.
  • II панел – Проблеми, добри практики и визии – Опита в съхраняването на културни паметници и съвместимост със съвременна градска среда.

Специалния гост и гост – лекторите  са представени в програмата на форума тук.

English

facebook-icon-long4

“Diversity, haven, unrban enviroment”

This joint event of Sofia Discussion Forum and “Interactive Bulgaria“ Foundation, hosted by Vidin Municipality, is a natural continuation of a project with the independent civil initiative “Civil Prism”, “The Revival Before and Now”, which started in the summer of 2015 in the town of Perushtitsa, Bulgaria.

The fact that our country and society belong to Old Europe is both a privilege and a duty, which make us study profoundly and preserve delicately, with a sense of aesthetics, all that we have inherited as a culture. Parallel to the concern for the old spirit, we need to continue building up considering the different strata, so that we do not miss any detail, which almost always plays the role of a bridge between the different epochs, ethnic groups, and cultures.

Ports are natural havens, asylums – they are a whiff of air for every ship, every sailor and culture, they have been a new beginning for many peoples. These are the exact reasons why we have chosen a town like Vidin. The sense of antiquity, haven, traditions, and diversity drew our attention. We invite you to share all that with us at a Sofia Discussion Forum event-discussion, and to talk with us about history, culture, nature, and contemporary urban environment in an independent free space.

Topic:

Diversity, Haven, Urban Environment”

We have offered the guests of the event the topic of the preservation of the ancient heritage, the innovative ideas, and the fate of the emblematic buildings, which require a careful analysis and a devoted attitude. Do we have them here? In order to restore the glamour of such a place, we need to pay a lot of attention when new accents are being planned along with the restoration works. The attitude towards the material and the spiritual needs a change, and the contagious destruction has to be mastered. 

At Sofia Discussion Forum, we like talking about imagination and knowledge, about the arts and their cultural relations, the multilayered urban environment and architecture, the attitude towards nature and its protectors.

Today, in our country, sites, which are set in authentic strata of the architecture, archaeology, culture, and history of Bulgaria and Europe, are threatened with pseudo restoration, or intentional destruction. Multiple “target sites” are not only bearers of architectural and archaeological value, but also of the marks of our identity, through the events and the personalities they are associated with. As to the important markers of the urban environment, through which both the individual and the society in a country are defined to a great extent, we will discuss them with prominent specialists on the subject and public personalities from Bulgaria and abroad, who feel connected with the topic.

Where: A conference hall at “Baba Vida“ fortress, Vidin /a discussion/; Open-air theatre at “Baba Vida” fortress; a Symphonieta Vidin concert; a poetry reading with Emanuil Vidinski and Petar Chuhov,  and their band “Par Avion”, and a participation of the “Review” band.

When: On 20 September 2019, 13:30 hrs – a visit to a wine cellar in the village of Borovitsa, and on 21 September 2019, from 09:30 till 15:30 hrs – a conference event with an open discussion and at 19:30 hrs – a Symphonieta Vidin concert, a poetry reading and a concert with Emanuil Vidinski and Petar Chuhov, with their band “Par Avion”, and a concert of the “Review” band.

Venue: The “Baba Vida” fortress is a historical emblem of the town. Being a cultural monument of national significance, it is the only medieval fortress in the land of Bulgaria, which has been preserved in its architectural entirety, with some modifications made during the Ottoman epoch. It has been erected upon the architectural ruins of the antique Bononia – one of the key fortresses along the Roman limes (frontier). “Baba Vida” fortress kept functioning even during the early Byzantine epoch (V c. – beginning of VІІ c.), and was rebuilt in the second half of the ІХ c. as a Bulgarian fortress. Till the end of ХІV c. it combined the functions of one of the most significant defensive facilities with those of the lordly home (castle) inhabited by its rulers, who had kinship and political ties with the Bulgarian royal court of ІХ-Х c. till our country fell under Ottoman rule. The names of many of them are known – tarkhan (a military governor) Glad and his descendant Okhtum; the Russian knyaz (prince) and Bulgarian despot Yakov Svetoslav; despot Shishman, a founder of the royal family of the Shishmans, and his two sons – Mihail and Belaur, the first one of whom became a Bulgarian king under the name of Mihail ІІІ Shishman Asen (1323-1330); his four sons – Ivan Stefan, despot Mihail, Shishman, and Ludovico, the first two of whom played a role on the political scene; Ivan Sratsimir, a son of king Ivan Alexander (1331-1371) and his fellow-king for a certain period, then an independent ruler, the last Bulgarian king having Vidin as his capital until the country fell under Ottoman rule in 1396; his son Constantine II Asen succeeded him as a governor of the Vidin district in the beginning of the Ottoman rule, and, along with his cousin Fruzhin, organized the first anti-Ottoman uprising of the Bulgarians in the tsardom (kingdom) of Turnovo and Vidin in 1408. During the Ottoman rule, the most significant governor of the town was Osman Pazvantoğlu. He hailed from Vidin, from a janissary family. He broke away from the Ottoman rule as an independent ruler in 1795, and continued to be such until his death in 1807.

This history of “Baba Vida” fortress has been reconstructed on the basis of the written sources and the archaeological and architectural studies known to us.

We have chosen the authentic environment and the natural scenery of “Baba Vida” fortress – a unique cultural historical emblem of Vidin. The fortress has been used by many cinematographers for shooting movie scenes. Nowadays a theatrical stage and a museum photo exposition have been arranged.

Europe has proven it is the best place for combining various epochs, traditions, and cultures, so, apart from our specialists, we have invited people related to the topic, who come from different corners of the continent.

Special guests:

A special guest of the event is Arch. Daniel Duché – France.

The event will develop in two consecutive panels with two open discussions:

  • I panel – The Ancient Times, the Present Day, and the Future – Preservation of the Historical City.
  • II panel – Problems, Good Practices, and Prospects – Experience in the Preservation of Cultural Monuments and Combining Them with Contemporary Urban Space.

The special guest and the visiting lecturers are presented in the forum agenda here.