„Аз, градът!”

Jump to English

На 16 май 2016 г. Националната художествена академия е наш домакин на петото поредно събитие на Софийски дискусионен форум. Двадесет и пет години след края на комунизма с благословията и знанието на държавата, в корупционния хаос на времето ни, стотици обекти автентичен пласт архитектура, археология, култура и история на България са заплашени от псевдореставрация или разруха.  Всички тези „обекти на прицел” са не само носители на архитектурна и археологическа стойност, но и белези на идентичността ни, през събитията и личностите, с които се свързват. За важните маркери на градската среда, през която до голяма степен се определя и индивидуалната личност и обществото в една държава, ще дебатираме с изтъкнати специалисти в материята и обществени личности от България и извън страната с отношение към проблемите.

Специален гост на събитието е арх. Ян Касл – кмет на Прага 1998 – 2002 г. По време на мандата му се провежда една голяма част от реставрацията на Прага, такава каквато я познаваме днес. Прага, която спира дъха ти…

Избрана е престижната среда на българската културна и артистична традиция на някогашното рисувателно училище, днес Национална художествена академия,  която продължава да бъде най-авторитетната българска институция за подготовка на професионални художници  в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията и историята и теорията на изкуството.

Събитието ще се развие в три последователни панела – „пресечни точки” с отворена дискусия. Проблеми, добри практики и визии. Изключителните участници арх. Надежда Сучева, проф. Велислав Минеков, Д-р по археология Малхаз Датукишвили, Филип Бей, арх. Пламен Братков и специалните гости: арх. Валентина Едрева, арх. Анна Неврокопска, арх. Любинка Стоилова, професор Тодор Кръстев, арх.  Дафина Барфончовска, Антоанета Салфидж, Мариела Маламат, арх. Владо Вълков са представени в програмата на форума тук.

Очакваме ви!

English

facebook-icon-long4

“I, the City!”

On 16 May 2016 the National Academy of Arts is hosting the 5th consecutive event of Sofia Discussion Forum. 25 years after the end of communism, in the corruption chaos of our time, hundreds of sites, an authentic layer of Bulgarian architecture, archeology, culture and history are threatened by pseudo-restoration or destruction, with the blessing and the awareness of the state. All those “targeted sites” are not only bearers of architectural and archeological value, but they are markers of our identity, through the events and the figures they are associated with. We will discuss the significant markers of the urban environment, which define to a great extent the individual personality and the society in a given state, with prominent specialists in this field and public figures from Bulgaria and abroad, who are interested in those issues.

The special guest of the event is the architect Jan Kasl – a mayor of Prague in the period 1998-2002. A major part of Prague, as we know it today, was restored during his mandate. Prague, which leaves you breathless…

The prestigious environment of the Bulgarian cultural and artistic tradition of the former Drawing School – the present National Academy of Arts – has been chosen. The academy keeps being the most authoritative Bulgarian institution preparing professional painters in the field of fine and applied arts, design, conservation, restoration, and the history and theory of art.

The event will take its course in 3 consecutive panels – “points of intersection” with an open discussion. Problems, good practices, and prospects. The exclusive participants architect (arch.) Nadezhda Sucheva, Prof. Velislav Minekov, Doctor of Archaeology Malkhaz Datukishvili, Philip Bay, arch. Plamen Bratkov, and the special guests: arch. Valentina Edreva, arch. Anna Nevrokopska, arch. Lyubinka Stoilova, Prof. Todor Krustev, arch. Dafina Barfonchovska, Antoaneta Salfidge, Mariela Malamat, and arch. Vlado Vulkov participate in the agenda of the forum here.

We are expecting you!

Фотографии: Здравко Йончев и Тихомира Методиева – Тихич | Photos by Zdravko Yonchev and Tihomira “Tihich” Metodieva