Възраждането преди и сега – Даново училище, гр. Перущица

Jump to English

  • „Възраждането преди и сега“ – Даново училище, гр. Перущица 27.06.2015г.

Eдин форум за връзките минало – настояще, за истината, ценностите и хората!


„Възраждането – преди и сега” е проект на независимата инициатива „Гражданска призма”, с партньор „Софийски дискусионен форум” и домакин гр. Перущица. Крехкото гражданско общество в България си проправя път с личностите си и каузите, зад които застава и гради свое верую. Отношението към материалното и духовното като че ли се променя и това силно ни напомня Българското възраждане от годините на България до 1878 г. Или поне така ни се иска да бъде.

Eлате да проверим, можем ли да говорим за културата и историята ни без патетика и преднамереност! Да видим, не сме ли се загубили между лъжегерои и бутафорни ценности и как всъщност ще продължим напред.

Провокираме разговор в друг контекст. В градче, където истината не подлежи на коментар, а природата отваря сетивата ни и ни заставя да бъдем себе си.

11 часа – Даново училище. Дискусия.
20 часа – Червената църква. Поезия и музика.

Очаквайте представяне на изключителните гости!

Голямото наистина е в малкото. Така си мислиш, когато видиш Перущица. Историческият спомен за нея е свързан исконно с това, че животът не е по-голям от свободата. Това ли днес ни води тук?

Градче с неповторима и живописна природа, в северното подножие на върховръшкия дял на Родопите. Тук исторически паметници и находки са неговия пулс. Един от най-ценните е Червената църква, с данни от V – VI век от новата ера. Магически мизансцен, сред уникална природа. Изпитваш чувството, че трябва да я пазиш и съхраниш. Точно ти.

Характерът на градчето не би могъл да е такъв и без Дановото училище. През 1850 година със собствени средства, хората на Перущица, родолюбиви и прогресивни го построяват сами. Първият учител в него е известният с книжовната си и издателска дейност български възрожденец Христо Груев Данов (1828-1911)., който подготвя тук подготвя плеяда бъдещи дейци на революционното движение, просвета и църковно дело.
Днес училището е реставрирано в духа на добрата традиция с отношение, което личи във всеки детайл на сградата и нюансите на автентичните тонове. Да, Перущица се развива добре и изглежда за нея предстои добро. А за нас?

Идеята

Нека свържем темите минало – настояще в неподправен разговор „Очи в очи”. Живата връзка и истинското общуване между хората на духа, за които успеха на България минава през истината за миналото и настоящето ни са наши съмишленици и плът на събитието.

В какво се забърквате?

Един съботен ден в Перущица. Тук ще бъдете близки съмишленици с личности с добри имена от обществения и културния живот на България, в неформална аудитория на хора с мнение и отношение към темата.

В първата част на събитието, в 11 часа, ще ви посрещнем в красивото и точно открито след реставрацията Даново училище. Участници са поети, писатели, художници, музиканти, историци, културолози и други, проявили интерес към разговора. Една автентична дискусия за културата ни, природата, изкуството, развитието и представата ни за България, за представата за самите нас.

Втората, художествена част на събитието започва от 20 часа. Музика, поезия, деликатно преминаване от фолклор и етно – алтернативи до полуакустична рок-музика. Цветни хора на фона на уникалния истински декор на Червената черква и природата наоколо. Един непреднамерен начин да споделим вижданията си и да прекараме добре. Няма как да не успеем.

И после…

Eкипът ни би искал да продължи и занапред. Чрез тези събития – разговори да осветим малките места в България, които имат история, култура и природа и могат да се впишат в една нова карта на значимото и истински ценното.
Ще се радваме да сте част от това и в бъдеще.

Чакаме ви!

Фотографии: Чавдар Жиров – Чарли

English

facebook-icon-long4

  • The Revival in the Past and Nowadays – Danov’s School, town of Perushtitsa, Bulgaria, 27 June 2015

A forum dedicated to the past-present connections, to the truth, the values, and the people!

“The Revival in the Past and Nowadays” is a project of the independent initiative “Civil Prism”, with “Sofia Discussion Forum” being its partner, and the town of Perushtitsa being its host. The fragile civil society in Bulgaria is pushing its way through its personalities and the causes it backs, and creates its own credo. The attitude towards the material and the spiritual seems to be changing and this strongly reminds us of the Bulgarian Revival in the years until 1878. Or at least we wish it was so.

Come and let us check if we are able to talk about our culture and history without pathos and bias! Let us see whether we got lost between false heroes and bogus values, and how exactly we are going to continue moving forward.

We are provoking a conversation in another context. In a little town, where truth is not subject to comments, and nature opens our senses and compels us to be ourselves.

11.00 AM – Danov’s School. Discussion.

08.00 PM – The Red Church. Poetry and music.

We are going to present the exclusive guests to you!

The big is really contained in the small. That is what occurs to a person when (s)he sees Perushtitsa. The historical memory of it is originally connected to the assertion that life is not bigger than freedom. Is this what brings us here today?

A small town with unique and picturesque nature, situated at the Northern foot of the Vurhovruh section of the Rhodopi mountain (the Rhodopes). Here the historical monuments and finds are its pulse. One of the most valuable treasures is the Red Church, dating from V-VI c. AD. A magical mise en scène in the middle of unique nature. You have the feeling you need to protect it and keep it. You exactly.

The features of the small town would not be the same without Danov’s School, either. In 1850 the patriotic and progressive-minded people of Perushtitsa built it by themselves, with their own resources. The first teacher to work in it was a figure of the Bulgarian Revival, who was known for his literary and publishing activity – Hristo Gruev Danov (1828-1911), who prepared here a pleiad of future figures of the revolutionary movement, education, and church affairs.

Today the school is renovated in the spirit of the good tradition, with an attitude lurking in every detail of the building and the nuances of the authentic tones. Yes, Perushtitsa has been developing well and it seems that good lies before it. But what is there for us?

The idea

Let us connect the topics past and present in a genuine tête-à-tête conversation. The living contact and the real communion between the spiritual people, who deem that Bulgaria’s success is bound to the truth about our past and present – they are the ones who share our views and give substance, body to the event.

What are you getting yourselves into?

A Saturday in Perushtitsa. Here you will find common topics with respected figures from the social and cultural life of Bulgaria, among the informal audience consisting of people with an opinion and an attitude to the subject matter.

In the first part of the event, at 11.00 AM, we will welcome you in the beautiful Danov’s School, newly opened after the restoration. Poets, writers, artists, musicians, historians, specialists in culture studies, and other people interested in the conversation will take part. An authentic discussion about our culture, nature, art, development, and our notion of Bulgaria and of ourselves, too.

The second, the artistic part of the event, starts at 08.00 PM. Music, poetry, a delicate transition from folklore and ethno alternatives into semi-acoustic rock music. Colourful people against the background of the unique genuine scenery of the Red Church and the surrounding nature. A natural way for us to share our views and have a good time. There is no way we can fail.

And then…

Our team wishes to go on like that in the future, too. Through these events-conversations we would like to illuminate the small places in Bulgaria, which have a history, culture, and nature, and can become a part of a new map of the valuable and the truly precious things.

We would be glad if you get involved in this in the future, too.

We are waiting for you!

Photo: Chavdar “Charly” Zhirov