Наследството на тоталитаризма. Влияние на системата в чувствителните сектори на обществения живот – Александър Вондра в България

Jump to English

  • „Наследството на тоталитаризма. Влияние на системата в чувствителните сектори на обществения живот.„ – СУ“ Климент Охридски „ гр. София 01.06.2015г.

Александър Вондра – една от най-ярките фигури на дисидентския и посткомунистически живот на Чехия идва в България по покана на Софийски дискусионен форум.

Мениджър през 80-те на ъндерграунд групата “Народни тршида” , самиздат на “Револвър Ревю”, говорител на “Харта 77” и министър на отбраната на Чехия 2010 – 2012 г. Заедно с уважавани фигури от обществения и политически живот на България Александър Вондра ще дебатира върху проблемите на миналото и начините за въздействие в настоящето върху рецидивите, повлияли обществата ни през институциите на комунистическия режим. Събитието е под надслов „Наследство на тоталитаризма. Влияние на системата в чувствителните сектори на обществения живот”.

Цел на събитието е да събере заедно академични и политически фигури от Чехия и България, като създаде усещането за общност и потърси актуални начини за справяне с проблемите на посткомунистическите общества. Лектори на събитието от българска страна са г-н Момчил Методиев и г-н Тони Николов. Техни теми ще бъдат „ Подмяната на елититите /1949-1989 /и Конспиративен ли е преходът? Събитието влючва открит дебат.

Събитието е с покани и регистрация на място от 9.00 до 10.00 часа. Всички получили покана за събитието във фейсбук се считат с покани.

Скъпи съмишленици, благодарим на Александър Вондра за специалното гостуване, благодарим и на господата Тони Николов и Момчил Методиев за представените теми. За нас бе радост и чест всяко лице на приятел в подкрепа на голямата кауза за истината на посттоталитарните общества отвъд националните граници. ПОЗДРАВИТЕЛНИЯТ АДРЕС, който получихме от министър Даниел Митов, е истинско вдъхновение за това, което ни предстои. Благодарим!

По-долу: поздравителен адрес на Външния министър Даниел Митов към организаторите на събитието:

English

facebook-icon-long4

  • “The Heritage of Totalitarianism. Influence of the System upon the Sensitive Sectors of Social Life” – “St. Kliment Ohridski” Sofia University, Sofia city, 1 June 2015

Alexandr Vondra – one of the most illustrious figures of the dissident and postcommunist life of the Czech Republic – is coming to Bulgaria at the invitation of Sofia Discussion Forum.

In the 1980s he was a manager of the “Národní Třída” underground group, self-issued by the “Revolver Review”, a “Charter 77” spokesman, and a minister of defense of the Czech Republic in the period 2010-2012. Along with reputable figures of the social and political life of Bulgaria, Alexandr Vondra will debate the problems of the past and the ways we can nowadays influence the relapses that affected our societies through the institutions of the communist regime. The event’s motto is “The Heritage of Totalitarianism. Influence of the System upon the Sensitive Sectors of Social Life”.

The event aims to bring together academic and political figures from the Czech Republic and Bulgaria by creating the sense of togetherness and to seek contemporary ways of handling the problems of the postcommunist societies. The lecturers at the event from Bulgarian side are Mr. Momchil Metodiev and Mr. Toni Nikolov. They will discuss the topics “The Replacement of the Elites /1949-1989/” and “Is the Transition Conspiratorial?”. The event includes an open debate.

The event is attended with invitations and a registration on the spot from 09.00 AM till 10.00 AM. Everyone, who has received a “Facebook” invitation for the event, is considered invited.

Dear adherents, we appreciate Alexandr Vondra’s special visit and we thank Mr. Toni Nikolov and Mr. Momchil Metodiev for the topics presented. We were glad and honoured to see each face of a friend supporting the great cause of the truth of the posttotalitarian societies beyond the national borders. THE CONGRATULATORY ADDRESS we have received from minister Daniel Mitov is a true inspiration for what lies ahead of us. Thank you!

Below: A congratulatory address of the minister of foreign affairs Daniel Mitov to the organizers of the event:

 

Фотографии: Константин Павлов – Комитата | Photo: Constantin “Comitata” Pavlov